6 خرداد 1403 ساعت 9:28

آيا میخواهید در سایت قدمیار، خدمات و دانلودهای مربوط به آزمون مربوطه خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.

روش تحقیق پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته

برداشت شما از تحقيق چيست؟
•    چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد؟
•    چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد؟

 روش تحقیق پیشرفته

تعريف تحقيق

تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند (systematic) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق مسائل.

ده نكته در مورد تحقيق

•    تحقيق خيلي وقت‌گیر است.
•     تحقيق يك پديدة ذهني است
•     تحقيق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.
•    تحقيق ممكن است در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.
•    فرايند تحقيق ممكن است بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.
•    تحقيق نوعي فضولي كردن است.
•    تحقيق را مي توان به راههای گوناگوني انجام داد.
•    تحقيق ممكن است وارد روياهای شما شود.
•    تحقيق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.
•    درتحقيق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.

انواع تحقيق (از ديدگاههاي مختلف)

•    تحقيق نظري (pure)، كاربردي (applied) و راهبردي (strategic).
•    توصيفي (descriptive)، تبييني (explanatory) وارزيابي (evaluation).
•    تحقيق آزاد (market research) وتحقيق آكادميك (academic research).
•    تحقيق اكتشافي (exploratory) آزمايشي (experimental or testing out)
•     حل مشكل (problem solving).
•    تحقيق پنهاني يا ناآشكار (covert)، رقابتي (adversarial) ومبتني بر همكاري (collaborative).
•    تحقيق بنيادي (basic)، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتي

تقسيم بندی انواع تحقيق

•    برحسب هدف:
•    بنيادی که هدف آن آزمون نظريه ها، تبيين روابط و پديده ها ونظريه پردازی، وبالاخره توليد دانش و بررسی نظريه تحول تاريخ است.
•    کاربردی که هدف آن کاربرد عملی دانش درزندگی است.
•    توسعه ای که هدف آن تشخيص مناسب بودن يک دانش، روش، ارزش و… برای هدفی خاص و یا تهيه و تدوين برنامه ها، طرحها و پروژه های توسعه ای است.
•    برحسب نحوه گرد آوری اطلاعات يا طرح تحقيق
•    توصيفی (توصيف شرايط، اشياء، امور و پدیده ها به منظور شناخت بيشتر آنها).
•    پس رويدادي (علّي-مقايسه اي) كه هدف آن شناسايي معلول به منظوركشف علل احتمالي آن و يا مطالعة متغير وابسته به منظور يافتن متغير مستقل
•    همبستگی: تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق:
•     مطالعه همبستگی دو متغيری
•    تحليل رگرسيون با هدف پيش بينی تغييرات يک يا چند متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل
•    تحليل ماتريس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگيهای دو متغيری در جدولی بنام ماتريس.

تقسيم بندی انواع تحقيق

•    تحقيق در عمليات يا اقدام پژوهي به منظور مشخص كردن موقعيت معين و رفع مشكل، آشنائي با روشهاي نو و اشاعة نو آوري.
•    مطالعةموردي انتخاب و مطالعة يك مورد يا واد يا نظام با حد و مرز مشخص به صورت كل گرايانه (holistic)
•    تحقيق تجربي يا آزمايشي با استفاده از شبوه هاي زير:
•    انتساب تصادفي (اختصاص هرآزمودني با شانس مساوي به گروه آزمايشي يا گواه)
•    همتا كردن تصادفي (همانندي آزمودنيهاي انتخاب شده از نظر متغير ناخواسته)
•    انتخاب همگن (بكسان كردن ميانگين متغيري كه بايد كنترل شود در گروه هاي مورد نظر)
•    تحقيق تاريخي (مطالعة فصل دوم از بخش سوم جلد دوم روشهاي تحقيق تأليف دكتر ساروخاني را توصيه مي كنيم)
•    قوم نگاري براي تحقيقات مردم شناسي از طريق ثبت وقايع و پديده ها در شرايط طبيعي وقوع
•    روشهاي تحليل محتوي (مطالعة فصل چهارم از بخش سوم جلد دوم روشهاي تحقيق تأليف دكتر ساروخاني را توصيه مي كنيم)
•    پيمايشي براي مطالعة ماهيت يا ويژگيهاي اشياء، امور و پديده ها، شرايط و روابط موجود ميان آنها و یا چگونگي وضعيت موجود و همچنين سنجش آراء و افكار.

انواع تحقيق پيمايشي :

•    مقطعي: به منظور گردآوري داده ها در بارة يك يا چند صفت در يك مقطع زماني (مثلاً در يك روز، يك هفته، ماه يا سال)
•        طولي: به منظور گردآوري داده ها در طول زمان‌های مختلف.
•        روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از طريق رتبه بندي درجة اهميت آن

معرفي فرايند تحقيق

•    فرايند تحقيق از ديدگاهاي متفاوت شامل موارد متنوعي است. بنابراين، نمي توان ديدگاه مشخصي را به عنوان الگو معرفي كرد.
•    به روند نماهاي متفاوت در خانة 5 صفحات 9، 10 و 11 كتاب توجه كنيد. شما كدام يك از آنها را ترجيح مي دهيد؟ دلايل ترجيح خودرا بيان كنيد.
•    ترجيح ما ديدگاه چرخه اي است. زيرا:
•    در اين ديدگاه تحقيق فرايندي است:
•    دوري يا چرخه اي (cyclical)
•    پايان ناپذير (never- ending)
•    قابل بررسي مجدد
•    باز گشت پذير به نقطة آغازهاي متفاوت
•    با قابليت ورود به چرخه از هر نقطه اي كه بخواهيد.

4 1

تعريف تحقيق

•    صرف نظر از اين انواع كه از ديدگاههاي متفاوت بيان شدند
•    تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند (systematic) و قابل اعتماد براي يافتن حقايق يا فهم عميق مسايل.

چرا تحقيق؟

•    درك خود وانگيزه هاي خود در انجام دادن تحقيق بسيار مهم است.
•    در بارة دلايل خود فكر كنيد:
•    چرا و چگونه وارد اين موضوع شديد؟
•    طرفدار كدام طرز تفكر هستيد؟
•    چه نتايجي مورد انتظار شماست؟
•    می‌خواهید دنيا را تغيير دهيد يا دنياي خودتان را؟
•    عمل‌گرا (pragmatist) هستيد يا آرمان‌گرا (idealist)؟

بديع يا اصيل بودن تحقيق يعني چه؟

•    طرحهاي تحقيقاتي به ويژه آن‌هایی كه براي گرفتن مدرك دانشگاهي انجام مي شوند بايد كاملاً يا تا حدي اصيل و بديع باشند.

اصيل بودن يعني چه؟

از كجا مي توان به اصيل بودن يك طرح پي برد؟
نقش حقيقت، قدرت و ارزش در تحقيق
•    تحقيق در علوم انساني هميشه يك فعاليت كاملاً‌‌ً عيني نيست كه توسط يك عالم صرفاً به عنوان نظاره گر پديده ها همانند علوم طبيعي انجام مي گيرد.
•     با اينكه بيطرفي در جريان و گزارش نتايج تحقيق بسيارمهم است تحقيق در علوم انساني به نحو نيرومندي تحت تأثیر انگيزه ها و ارزشهاي محقق قرار مي گيرد.
•    تحقيق در علوم انساني در يك زمينة اجتماعي گسترده انجام مي گيرد كه در آن سياست و قدرت روابط بر روي تحقيق و چگونگي اجرا و گزارش نتايج آن تاًثير مي گذارد.
•    «يافتن حقيقت» و «قضاوت ارزشي» دو فعاليت كاملاً مجزا به شمار مي روند كه به هر يك از آنها به طور جداگانه و به ترتيب پرداخته مي شود.
•    واژة «ذهنيت» نيز همواره داراي قدرت كاربردي خاصي در فرايند تحقيق در علوم انساني است.
•    «ذهنيت» قادر است بسياري از فعاليتها و موضوعاتي را كه بر پاية عقلانيت، منطق وروند عيني نبوده اند حذف كند.
•    اين گونه فعاليتها و موضوعات، به احتمال زياد، ويژگيهايي را تعيين مي كنند كه از سوي افراد متفاوت به طور متفاوت بيان مي شوند.

خلاصه

در اين نوشته ياد گرفتيد كه:
•    فعاليتها و كارهاي گوناگون يك محقق در جريان تحقيق كدام ها است.
•    فرايند تحقيق داراي يك روند سرراست، قابل پيش بيني و حركت خطي نيست.
•    ايده و تصور روشني از انگيزه هاي خود براي تحقيق در زمينه هاي مختلف داشته باشيد.
•    به توانائيهاي خود براي انجام يك پروژة تحقيق بيشتر مطمئن باشيد

فایلهای دانلودی

این مطلب را به اشتراک بگذارید…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

قدم یار آزمون حقوقی

در سایت قدم یار آخرین اخبار و شرایط آزمونهای حقوقی را مشاهده فرمایید.

برچسب‌ها:

پیمایش به بالا